Hồ sơ toàn cầu

Hồ sơ toàn cầu là gì? “Hồ sơ toàn cầu” hoặc “Hồ sơ thông tin Tập đoàn toàn cầu”, hay tiếng …

Chi tiết

Hồ sơ quốc gia

Hồ sơ quốc gia là gì? “Hồ sơ quốc gia”, hay tiếng Anh gọi là “Local File” trong các hướng …

Chi tiết